Контрола алкохолисаности или дејства других опојних средстава

На основу Закона о безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник РС" бр. 101/205 и 91/2005) и Правилника о безбедности и здрављу на раду Здравственог центра Врање и Статута Здравственог центра Врање, Управни одбор Здравственог центра Врање је на седници одржаној 23. октобра 2018. године усвојио Правилник о правима обавезама и одговорностима запослених у Здравственом центру Врање који су под дејством алкохола или других опојних средстава.

Oвим правилником се поред општих одредаба у складу са Законом о раду, запосленом који је конзумирао алкохол или користио друга опојна средства и довео себе у такво стање услед којег може довести у опасност себе и друге са којима непосредно ради, који има или може да има утицај на обављање посла, не сме дозволити приступ на место рада.

Непосредно одговорни запосленом чим посумња или сазна за запосленог да је под дејством алкохола или других опојних средстава, дужан је да о томе обавести директора, односно руководиоца службе и спречи запосленог да приступи на посао или ако је запослени започео са радом мора се забраннити његов рад и удаљити га са места рада. 

Запосленом коме је забрањен рад у овом смислу дужан је да се подвргне провери да ли је под дејством алкохола или других опојних средстава. Провера се врши на захтев непосредног руководиоца организационе јединице или службе помоћу алкотеста. У случају да се посумња да је запослени користио опојна средства која изазивају болест зависности, дужан је да се подвргне провери здравственог стања. Писани захтев за упућивање запосленог подноси непосредни руководилац запосленог, запосленом који обавља послове за безбедност и здравље на раду (агенцији).

Комисија потом саставља записник о извршеној провери и доставља извештај директору Здравственог центра Врање који ће на основу утврђеног стања предузети одговарајуће мере.

Уколико се утврди да је запослени под дејством алкохола, чија је концентрација алкохола изнад нормалне вредности (0,00) одмах ће бити удаљен тог дана са рада, сматраће се да није на послу и да је запослени повредио радну дисциплину И правила понашања предвиђена поменутим Законом о раду.

Уколико запослени за кога постоји сумња да је под дејством алкохола или другог опојног средства, одбије да се подвргне провери - контроли алкохолисаности или контроли да ли је под дејством другог опојног средства, сматраће се да је под дејством алкохола, односно другог опојног средства, што ће записнички констатовати Комисија и то представља повреду радне дисциплине и правила понашања и биће му изречена мера предвиђена Законом о раду.

У случају да запослени одбије да напусти радно место Комисија ће поступити у складу са важећим прописима који захтевају интервенцију службеника из Одсека за обезбеђење односно полиције, уколико би останак на послу запосленог могао да има за последицу материјалну штету, повреду на раду или немогућност извршавања послова у том делу процеса рада или би његово присуство могло да угрози физички интегритет других запослених и других лица.

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли Здравственог центра Врање.