Позив за давање понуда: Поправка противпожарне централе

ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДА

 

Назив и адреса наручиоца: Здравствени центар Врање, Јована Јанковића Лунге 1, Врање

Врста поступка: набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује.

Предмет набавке: Поправка противпожарне централе

Критеријум за доделу уговора: Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума цена.

Начин подношења понуда и рок за подношење: Понуде послати најкасније до 13.05.2022.године до 11.00 часова, на адресу Здравствени центар Врање ЈЈ Лунге бр. 1 Врање.

Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком „Понуда за набавку услуга Koнтрола, пуњење, провера идр. ПП апарата ихидрантне мреже,јављаче пожара, ПП  централе и паничне расвете и испитивање ватрогасних црева Н СЗ 08/22 не отварати“

          За све информације можете се обратити путем е-маила Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

 

 

   

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ЗА  НАБАВКУ  Н- СЗ 08/22

 

Koнтрола, пуњење, провера идр. ПП апарата ихидрантне мреже,јављаче пожара,

ПП  централе и паничне расвете и испитивање ватрогасних црева

 

 ПАРТИЈА 1- Редовна контрола, испитивање, сервисирање и пуњење ПП апарата

 

 

Назив

Јединица

мере

Колич.

Једин. цена

без ПДВ-а

Једин. цена

са ПДВ-ом

Укупна цена

без ПДВ-а

Укупна цена

са ПДВ-ом

1.

S9А МOBIAK

апарат

100

 

 

 

 

2.

CO2 5kg MOBIAK

апарат

29

 

 

 

 

3.

CO2 5kg VATROSPREM

апарат

1

 

 

 

 

4.

CO2 10kg MOBIAK

апарат

1

 

 

 

 

5.

Пуњење апарата S9

апарат

1

 

 

 

 

6.

Пуњење апарата S12 АБЦ прахом

апарат

1

 

 

 

 

Укупна вредност партије, без ПДВ-а

 

Укупна вредност партије, са ПДВ-ом

 

Проценат ПДВ-а

 

Рок и начин плаћања

60  дана  од дана испостављања фактуре

Рок извршења услуге

(до 5 дана од дана пријема писаног позива)

 

Место извршења услуге

објекти наручиоца

Динамика вршења услуга

услуга се врши на 6 месеци, два пута годишње

Рок за доставу извештаја

10 дана од дана извршења услуга

Време важења понуде

(не може бити краће од 60 дана од дана отварања)

 

 

       Датум:_________________                                                                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача

                   Место:_________________                                                М.П                                                  _____________________

                

 

                                                                            

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

 

Партија 2. Мерење притиска и проточног капацитета воде у инсталацији хидрантске мреже

 

 

Назив услуге

Јединица мере

Кол

Једин. цена

без ПДВ-а

Једин. цена

са ПДВ-ом

Укупна цена

без ПДВ-а

Укупна цена

са ПДВ-ом

1.

Мерење притиска и проточног капацитета воде у инсталацији хидрантске мреже

 

хидрант

32

 

 

 

 

Укупна вредност  без обрачунатог ПДВ-а

 

Укупна вредност  са обрачунатим ПДВ-ом

 

Проценат ПДВ-а

 

Рок и начин плаћања

60  дана  од дана испостављања фактуре

Рок извршења услуге

(до 5 дана од дана пријема писаног позива)

 

Место извршења услуге

објекти Наручиоца

Динамика вршења услуга

услуга се врши на 6 месеци

Рок за доставу извештаја

10 дана од дана извршења услуге

Време важења понуде

(не може бити краће од 60 дана од дана отварања)

 

 

 

 

 

       Датум:_________________                                                                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача

                   Место:_________________                                                М.П                                                  _____________________

                

 

                                                                            

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

 

 

 

 

 

 

 

Партија 3. Сервисирање – провера исправности,поправка и вођење евиденције противпаничне расвете  и АКУ батерија у Хируршком блоку

 

 

Назив услуге

Јединица мере

Кол

Једин. цена

без ПДВ-а

Једин. цена

са ПДВ-ом

Укупна цена

без ПДВ-а

Укупна цена

са ПДВ-ом

1.

Сервисирање-провера исправности, поправка и вођење евиденције противпаничне расвете  и АКУ батерија у Хируршком блоку

мерно место

123

 

 

 

 

Укупна вредност  без обрачунатог ПДВ-а

 

Укупна вредност  са обрачунатим ПДВ-ом

 

Проценат ПДВ-а

 

Рок и начин плаћања

60  дана  од дана испостављања фактуре

Рок извршења услуге

(до 5 дана од дана пријема писаног позива)

 

Место извршења услуге

објекти Наручиоца

Динамика вршења услуга

услуга се врши на 6 месеци

Рок за доставу извештаја

10 дана од дана извршења услуге

Време важења понуде

(не може бити краће од 60 дана од дана отварања)

 

 

 

 

 

 

       Датум:_________________                                                                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача

                   Место:_________________                                                М.П                                                  _____________________

                

 

                                                                            

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

 

 

 

 

 

 

Партија 4- Испитивање, провера и отклањање евентуалних кварова на целокупној исправности стабилне инсталације за дојаву пожара на одељењима дијализе и неурологије

 

 

 

Назив услуге

Јединица мере

Кол

Једин. цена

без ПДВ-а

Једин. цена

са ПДВ-ом

Укупна цена

без ПДВ-а

Укупна цена

са ПДВ-ом

1.

Централе Quadel ALPHA QS-SZ+

мерно место

2

 

 

 

 

Укупна вредност  без обрачунатог ПДВ-а

 

Укупна вредност  са обрачунатим ПДВ-ом

 

Проценат ПДВ-а

 

Рок и начин плаћања

60  дана  од дана испостављања фактуре

Рок извршења услуге

(до 5 дана од дана пријема писаног позива)

 

Место извршења услуге

објекти Наручиоца

Динамика вршења услуга

услуга се врши на 6 месеци

Рок за доставу извештаја

10 дана од дана извршења услуге

Време важења понуде

(не може бити краће од 60 дана од дана отварања)

 

 

 

 

 

 

       Датум:_________________                                                                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача

                   Место:_________________                                                М.П                                                  _____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партија 5- Набавка противпожарних апарата под сталним притиском S2A и  S

 

 

 

Назив добра

Јединица мере

Кол

Једин. цена

без ПДВ-а

Једин. цена

са ПДВ-ом

Укупна цена

без ПДВ-а

Укупна цена

са ПДВ-ом

1.

S2A апарати под сталним притиском

комад

5

 

 

 

 

2.

S9A апарати под сталним притиском

комад

12

 

 

 

 

Укупна вредност  без обрачунатог ПДВ-а

 

Укупна вредност  са обрачунатим ПДВ-ом

 

Проценат ПДВ-а

 

Рок и начин плаћања

60  дана  од дана испостављања фактуре

Рок извршења услуге

(до 5 дана од дана пријема писаног позива)

 

Место извршења услуге

објекти Наручиоца

Динамика вршења услуга

услуга се врши на 6 месеци

Рок за доставу извештаја

10 дана од дана извршења услуге

Време важења понуде

(не може бити краће од 60 дана од дана отварања)

 

 

 

 

 

 

       Датум:_________________                                                                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача

                   Место:_________________                                                М.П                                                  _____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партија 6.Испитивање громобранске и електро инсталације на објектима

 

 

 

 

Називуслуге

Јединица мере

Површина објекта

Једин. цена

без ПДВ-а

Једин. цена

са ПДВ-ом

Укупна цена

без ПДВ-а

Укупна цена

са ПДВ-ом

1.

Испитивање громобранске инсталације-Дом здравље Врање

мерно место

6.820м2

 

 

 

 

2.

Испитивање громобранске инсталације-АТД

мерно место

1.112м2

 

 

 

 

3.

Испитивање громобранске инсталације-Здравствена станица Власе

мерно место

432м2

 

 

 

 

4.

Испитивање громобранске инсталације- Здравствена станица Крива Феја

мерно место

320м2

 

 

 

 

5.

Испитивање громобранске инсталације- Здравствена станица Ристовац

мерно место

196м2

 

 

 

 

6.

Испитивање громобранске инсталације-Барелић

мерно место

280м2

 

 

 

 

7.

Испитивање громобранске инсталације-амбуланта Корбевац

мерно место

56м2

 

 

 

 

8.

Испитивање громобранске инсталације-амбуланта Моштаница

мерно место

178м2

 

 

 

 

9.

Испитивање громобранске инсталације-амбуланта Ратаје

мерно место

178м2

 

 

 

 

10.

Испитивање громобранске инсталације-амбуланта Вртогош

мерно место

195м2

 

 

 

 

11.

Испитивање громобранске инсталације-амбуланта Дубница

мерно место

178м2

 

 

 

 

12.

Испитивање громобранске инсталације-амбуланта Тибужде

мерно место

178м2

 

 

 

 

13.

Испитивање громобранске инсталације-амбуланта Мијовце

мерно место

178м2

 

 

 

 

14.

Испитивање електроинсталација-Дом здравље

мерно место

6.820м2

 

 

 

 

15.

Испитивање електроинсталација-АТД

мерно место

1.112м2

 

 

 

 

16.

Испитивање електроинсталација-Одељење физикалне медицине

мерно место

345м2

 

 

 

 

17.

Испитивање електроинсталација-Објекат кухиње (са магацином дијализе, пријемно обрачунском службом, амбулатна ковид педијатрија)

мерно место

627м2

 

 

 

 

18.

Испитивање електроинсталација-здравствена станица  Власе

мерно место

432м2

 

 

 

 

19.

Испитивање електроинсталација-здравствена станица Крива  Феја

мерно место

320м2

 

 

 

 

20.

Испитивање електроинсталација-здравствена станица Ристовац

мерно место

196м2

 

 

 

 

21.

Испитивање електроинсталација-здравствена станица Барелић

мерно место

280м2

 

 

 

 

22.

Испитивање електроинсталација-амбуланта Корбевац

мерно место

56м2

 

 

 

 

23.

Испитивање електроинсталација-амбулатна Моштаница

мерно место

178м2

 

 

 

 

24.

Испитивање електроинсталација амбуланта Ратаје

мерно место

178м2

 

 

 

 

25.

Испитивање електроинсталација- амбуланта Вртогош

мерно место

195м2

 

 

 

 

26.

Испитивање електроинсталација-амбуланта Дубница

мерно место

178м2

 

 

 

 

27.

Испитивање електроинсталација-амбуланта Тибужде

мерно место

178м2

 

 

 

 

28.

Испитивање електроинсталација-амбуланта Мијовце

мерно место

178м2

 

 

 

 

Укупна вредност  без обрачунатог ПДВ-а

 

Укупна вредност  са обрачунатим ПДВ-ом

 

Проценат ПДВ-а

 

Рок и начин плаћања

60  дана  од дана испостављања фактуре

Рок извршења услуге

(до 5 дана од дана пријема писаног позива)

 

Место извршења услуге

објекти Наручиоца

Динамика вршења услуга

услуга се врши једном годишње

Рок за доставу извештаја

10 дана од дана извршења услуге

Време важења понуде

(не може бити краће од 60 дана од дана отварања)

 

 

       Датум:_________________                                                                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача

                   Место:_________________                                                М.П                                                  _____________________

                 

 

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

 

 

 Партија 7.Контрола, сервисирање,поправка и пуњење ПП апарата

 

Називуслуге

Јединица

мере

Колич.

Једин. цена

без ПДВ-а

Једин. цена

са ПДВ-ом

Укупна цена

без ПДВ-а

Укупна цена

са ПДВ-ом

1.

Контрола пп апарата S1А

апарат

10

 

 

 

 

2.

Контрола пп апарата S2А

апарат

5

 

 

 

 

3.

Контрола пп апарата S3А

апарат

1

 

 

 

 

4.

Контрола пп апарата S6

апарат

1

 

 

 

 

5.

Контрола пп апаратаS9

апарат

70

 

 

 

 

6.

Контрола пп апаратаS9А

апарат

40

 

 

 

 

7.

Контрола пп апаратаS12

апарат

20

 

 

 

 

8.

Контрола пп апарата CO2 -3kg

апарат

3

 

 

 

 

9.

Контрола пп апарата CO2 -5kg

апарат

7

 

 

 

 

10.

Пуњење S апарата АБЦ прахом

килограм

50

 

 

 

 

11.

Пуњење S9А апарата АЗОТОМ

апарат

7

 

 

 

 

12.

Пуњење СО2-5кг

апарат

5

 

 

 

 

13.

Замена црева на S ПП апаратима

апарат

7

 

 

 

 

14.

Замена манометра на S9А ПП апарату

апарат

1

 

 

 

 

Укупна вредност партије, без ПДВ-а

 

Укупна вредност партије, са ПДВ-ом

 

Проценат ПДВ-а

 

Рок и начин плаћања

60  дана  од дана испостављања фактуре

Рок извршења услуге

(до 5 дана од дана пријема писаног позива)

 

Место извршења услуге

објекти наручиоца

Динамика вршења услуга

услуга се врши на 6 месеци, два пута годишње

Рок за доставу извештаја

10 дана од дана извршења услуга

Време важења понуде

(не може бити краће од 60 дана од дана отварања)

 

 

    Датум:_________________                                                                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача

                   Место:_________________                                                М.П                                                  _____________________

                                                                                             

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

 

 

 

Партија 8. Контрола (испитивање и мерење притиска капацитета воде у унутрашњим зидним и спољашњим надземним хидрантима)

 

 

Назив услуге

Јединица мере

Кол

Једин. цена

без ПДВ-а

Једин. цена

са ПДВ-ом

Укупна цена

без ПДВ-а

Укупна цена

са ПДВ-ом

1.

Контрола (испитивање и мерење притиска капацитета воде у унутрашњим зидним и спољашњим надземним хидрантима)

хидрант

66

 

 

 

 

Укупна вредност  без обрачунатог ПДВ-а

 

Укупна вредност  са обрачунатим ПДВ-ом

 

Проценат ПДВ-а

 

Рок и начин плаћања

60  дана  од дана испостављања фактуре

Рок извршења услуге

(до 5 дана од дана пријема писаног позива)

 

Место извршења услуге

објекти Наручиоца

Динамика вршења услуга

услуга се врши на 6 месеци

Рок за доставу извештаја

10 дана од дана извршења услуге

Време важења понуде

(не може бити краће од 60 дана од дана отварања)

 

 

 

 

       Датум:_________________                                                                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача

                   Место:_________________                                                М.П                                                  _____________________

                

 

                                                                            

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

 

 

 

 

Партија 3. Сервисирање – провера исправности,поправка и вођење евиденције противпаничне расвете  и АКУ батерија

 

 

 

Назив услуге

Јединица мере

Кол

Једин. цена

без ПДВ-а

Једин. цена

са ПДВ-ом

Укупна цена

без ПДВ-а

Укупна цена

са ПДВ-ом

1.

Сервисирање-провера исправности, поправка и вођење евиденције противпаничне расвете  и АКУ батерија

комад

100

 

 

 

 

Укупна вредност  без обрачунатог ПДВ-а

 

Укупна вредност  са обрачунатим ПДВ-ом

 

Проценат ПДВ-а

 

Рок и начин плаћања

60  дана  од дана испостављања фактуре

Рок извршења услуге

(до 5 дана од дана пријема писаног позива)

 

Место извршења услуге

објекти Наручиоца

Динамика вршења услуга

услуга се врши на 6 месеци

Рок за доставу извештаја

10 дана од дана извршења услуге

Време важења понуде

(не може бити краће од 60 дана од дана отварања)

 

 

 

 

 

 

       Датум:_________________                                                                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача

                   Место:_________________                                                М.П                                                  _____________________

                 

 

                                                                            

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

 

 

 

Напомена:

Потребно је Изјаву понуђача о испуњавању услова из чл.111 Закона попунити, оверити и потписати од стране овлашћеног лица, чиме се потврђује да су наведени подаци веродостојни.

 

За партију 1 потребно је приликом подношење понуде доставити:

- Потврду АТС-а или овлашћење МУП- за обављање послова провере апарата следећих ппроизвођача Мобиак и Ватроспрем.

-М образац за три запослена- на неодређено време, која поседују стручни испит из заштите од пожара.

 

За партију 2 потребно је приликом подношење понуде доставити:

-Потврда АТС-а или овлашћење МУП-а за обављање послова контроле хидрантне мреже

 

За партију 3 потребно је приликом подношење понуде достави:

-Копију акредитације  за једног (1) електротехничара

 

За партију 4 потребно је приликом подношење понуде доставити:

-Потврда АТС-а или овлашћење МУП-а за обављање послова контроле система за дојаву пожара

-М образац за три запослена- на неодређено време, која поседују стручни испит из заштите од пожара.

-Потврда произвођача ПП централе QUADEL да су запослени прошли обуку код произвођача.

 

За партију 5 потребно је приликом подношење понуде доставити:

-Одобрење АТС-а за противпожарне апарате

 

За партију 6 потребно је приликом подношење понуде доставити:

-Копију акредитације  за најмање два (2) електротехничара

 

За партију 7 потребно је приликом подношење понуде доставити:

-Потврду АТС-а или овлашћење МУП-а за обављање послова провере апарата следећих произвођача Ватроспрем,Пастор Загреб,Ваз,Тодоровић, Мобиак,Ватрометал, Червенка.

-М образац за три запослена- на неодређено време, која поседују стручни испит из заштите од пожара.

 

За партију 8 потребно је приликом подношење понуде доставити:

-Потврда АТС-а или овлашћење МУП-а за обављање послова контроле хидрантне мреже

 

ПОЖЕЉНО ЈЕ ДА НА СВАКОМ ПИСМЕНОМ ДОКАЗУ КОЈИ СЕ ДОСТАВЉА ОБЕЛЕЖИТИ ЗА КОЈУ СЕ ПАРТИЈУ ОДНОСИ.

 

 

             

 

Newsletter

Да ли желите да примате вести са нашег сајта на Ваш маил

Контактирајте нас

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ј.Ј.Лунге 1
Врање, 17500


    Телефон : +381 17 421 550

 

zcvranje@verat.net