ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Интерни оглас за одобравање специјализација и ужих специјализација

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Број: 02- 4439/2

Датум: 26.06.2024.године

   

 

 

                 На основу члана 174. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник 25/19), члана 23. Статута Здравственог центра Врање, члана 8 Правилника о стручном усавршавању  запослених у Здравственом цнтру Врање број 02-1327/9 од 21.02.2023 године,Плана стручног усавршавања  здравстених радника и здравствених сарадника Здравственог центра Врање за 2024 годину број 02-1765/4-1/1 од 18.03.2024 године и Измене и допуне Плана стручног усавршавања  здравстених радника и здравствених сарадника Здравственог центра Врање за 2024 годину број 02-4045/1 од 13.06.2024 године ,Мишљења на план стручног усавршавања Здравственог центра Врање за 2024 годину које је дао Завод за јавно  здравље Врање бр. 01-12-71/2024-03 од 31.05.2024. године и 01-12-73/2024-03 од 25.06.2024. године, Привремени Управни одбор Здравственог центра Врање на    седници одржаној дана  26.06.2024.године  донео је Одлуку о расписивању

 

 

ИНТЕРНОГ ОГЛАСА

 

За одобравање   специјализација и ужих специјализација  из следећих грана медицине :

 

 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

 

 1. Две специјализације из Гинекологије и акушерства за потребе Службе за здравствену заштиту жена ОЈ Дома здравља Врање Здравственог центра Врање,

 

 1. Три специјализације из педијатрије за потребе Службе за здравствену заштиту предшколске деце ОЈ Дома здравља Врање Здравственог центра Врање,

 

 1. Три специјализације из педијатрије за потребе Службе за здравствену заштиту школске деце ОЈ Дома здравља Врање Здравственог центра Врање,

 

 1. Две специјализације из опште медицине за потребе Службе за здравствену заштиту одраслог становништва ОЈ Дома здравља Врање Здравственог центра Врање,

 

 1. Две специјализације из медицине рада за потребе Службе за здравствену заштиту  радника о ОЈ Дома здравља Врање Здравственог центра Врање,

 

 1. Две специјализације из клиничке-биохемије за потребе Службе за  биохемијску хематолошку дијагностику ОЈ Дома здравља Врање Здравственог центра Врање,

 

 1. Једна специјализација из интерне медицине за потребе Службе за  специјалистичко-консултативну делатност ОЈ Дома здравља Врање Здравственог центра Врање,

 

 1. Две специјализације из психијатрије за потребе Службе за  специјалистичко-консултативну делатност ОЈ Дома здравља Врање Здравственог центра Врање,
 2. Две спeцијализације из Интерне медицине за потребе Службе за интерну медицину  ОЈ Опште болнице  Врање Здравственог центра Врање,

 

 1. Једна специјализација из Интерне медицине за потребе Службе за пнеумофтизиологију   ОЈ Опште болнице  Врање Здравственог центра Врање,

 

 1. Три специјализације из Педијатрије за потребе Службе за педијатрију    ОЈ Опште болнице  Врање Здравственог центра Врање,

 

 1. Три специјализације из Психијатрије за потребе Службе за психијатрију   ОЈ Опште болнице  Врање Здравственог центра Врање,

 

 1. Две специјализације из Опште хирургије за потребе Службе за општу хирургију   ОЈ Опште болнице  Врање Здравственог центра Врање,

 

 1. Једна специјализација из Ортопедске хирургије и трауматологије за потребе Службе за ортопедију са трауматологијом    ОЈ Опште болнице  Врање Здравственог центра Врање,

 

 1. Једна специјализација из Оториноларингологије за потребе Службе за ОРЛ ОЈ Опште болнице Врање Здравственог центра Врање,

 

 1. Две специјализације из Гинекологије и акушерства за потребе Службе за гинекологију и акушерство   ОЈ Опште болнице  Врање Здравственог центра Врање,

 

 1. Две специјализације из Радиологије за потребе Службе за радиологију   ОЈ Опште болнице  Врање Здравственог центра Врање,

 

 1. Једна специјализација из Клиничке биохемије за потребе Службе за клиничко биохемијску лабораторијску дијагностику ОЈ Опште болнице  Врање Здравственог центра Врање,

 

 1. Једна специјализација из Интернистичке онкологије за потребе Дневне болнице за онкологију  ОЈ Опште болнице  Врање Здравственог центра Врање,

 

 1. Две специјализације из Анестезиологије са реаниматологијом за потребе Службе за Анестезиологију са реаниматологијом ОЈ Опште болнице  Врање Здравственог центра Врање,

 

 1. Две специјализације из Неурологије за потребе Службе за неурологију ОЈ Опште болнице  Врање Здравственог центра Врање,

 

 1. Једна специјализација из Патологије за потребе Одељења за патологију ОЈ Опште болнице Врање Здравственог центра Врање,

 

УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

 

 1. Једна ужа специјализација  из Неонатологије  за потребе Службе за гинекологију и акушерство   ОЈ Опште болнице  Врање Здравственог центра Врање,
 2. Једна ужа специјализација  из Нефрологије за потребе  Дневне болнице за нефрологију са хемодијализом ОЈ Опште болнице  Врање Здравственог центра Врање,
 3. Једна ужа специјализација из Пулмологије за потребе Служба за пнеумофтизиологију ОЈ Опште болнице  Врање Здравственог центра Врање,

 

 

УСЛОВИ ( за   специјализације) :

 

                1.-завршен медицински факултет, положен стручни испит,

 

 Потребна документација за  специјализације :

 

 

 • Оверена фотокопија дипломе о завршеним основним студијама–медицинском факултету ( уколико кандидат није добио диплому већ има само уверење потребно је доставити оверену фотокопију уверења и потврду факултета да је диплома у фази израде)
 • Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопија пријаве/одјаве М образац;
 • Потврда да је кандидат у радном односу на неодређено време у Зравственом центру Врање, са навођењем података о дужини трајања  радног стажа на пословима из делатности здравствене установе;
 • Оверена копија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног имена;

 

УСЛОВИ ( за уже специјализација) :

 

 

          За ужу специјализацију  из Неонатологије  за потребе Службе за гинекологију и акушерство ОЈ Опште болнице  Врање Здравственог центра Врање завршена специјализација из педијатрије;

      За ужу специјализацију   из Нефрологије  за потребе  Дневне болнице за нефрологију са хемодијализом ОЈ Опште болнице  Врање Здравственог центра Врање,

завршена специјалзација из интерне медицине,педијатрије, инфектологије и опште медицине.

   За ужу специјализацију   из Пулмологије за потребе  Службе за пнеумотфизиологију  ОЈ Опште болнице  Врање Здравственог центра Врање, завршена специјалзација из интерне медицине и педијатрије

 

 

 

 Потребна документација за уже специјализације :

 

 

 • Оверена фотокопија дипломе о завршеним основним студијама ;
 • Оверена фотокопија дипломе о положеном специјалистичком испиту (уколико кандидат није добио диплому већ има само уверење потребно је да достави потврду факултета да је диплома у фази израде);
 • Фотокопија пријаве/одјаве М образац,
 • Потврда да је кандидат у радном односу на неодређено време у Здравственом центру Врање са навођењем података о дужини трајања радног стажа, у струци по положеном  специјалистичком испиту;
 • Оверена копија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног имена;
 • Доказ о организованом програму континуиране медицинске едукације (КМЕ) на радном месту специјалисте ( за сваки  организовани курс КМЕ доказ појединачно).

 

Право пријављивања на интерни оглас за доделу специјализација и  ужих специјализација, имају кандидати који су у радном односу на неодређено време  у Здравственом центру у Врању.

      

Захтеви са доказима о испуњености услова из Интерног огласа достављају се  ВД Директору Здравственог центра  Врање, преко писарнице у року од осам дана од дана објављивања интерног огласа на огласним таблама ОЈ Дома здравља Врање , ОЈ Опште болнице Врање и интернет страници Здравственог центра Врање

 

Оглас је објављен  28.06.2023. године од када и тече  рок за пријављивање.   

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ

                                                                               УПРАВНОГ ОДБОРА ЗЦ ВРАЊЕ

                                                                           

                                                                                      Горан Живковић дипл.ецц

Интерни оглас за одобравање   специјализација и ужих специјализација можете видети и овде:                                                                 

                                                                              

Download 0049Download 0050Download 0051Download 0051Download 0052    

 

                      НАЧИН БОДОВАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

 

 

Здравствени радник са завршеним интегрисаним академским студијама здравствене струке, који је засновао радни однос на неодређено време у ЗЦ Врање, може се стручно усавршавати – специјализирати, под условом да језавршио приправнички стаж и положио стручни испит.

Директор Здравственог центра Врање доноси Решење о одобравању специјализације на предлог Стручног савета ЗЦ Врање применом следећих критеријума:

 • просечне оцене током студирања,
 • дужине студирања,
 • године радног стажа.
 • Радне карактеристике кандидата,

Начин вредновања утврђених критеријума утврђује се на следећи начин:

Просечна оцена кандидата на студијама вреднује се са максимално 50 бодова, и то:

 • просечна оцена 10 – 50 бодова,
 • просечна оцена преко 9 – 40 бодова,
 • просечна оцена преко 8 – 30 бодова,
 • просечна оцена преко 7 – 10 бодова,
 • просечна оцена преко 6 – 5 бодова

 

На основу критеријума дужине студирања, бодови стечени на основу вредновања из претходног става умањују се за сваку годину студирања дуже од 6 година студија на следећи начин:

 • бодови стечени за просечну оцену 10 умањују се за по 5 бодова за сваку годину продужетка студија, а највише 30 бодова,
 • бодови стечени за просечну оцену 9 умањују се за по 2 бода за сваку годину продужетка студија, а највише 24 бода;
 • бодови стечени за просечну оцену 8 умањују се за по 4 бода за сваку годину продужетка студија, а највише 12 бодова;
 • бодови стечени за просечну оцену 6 и 7 умањуу се за по 1 бод за сваку годину продужетка студија, а највише 5 бодова;

Године радног стажа на пословима из делатности здравствене установе вреднују се са максимално 30 бодова, и то:

 • године радног стажа до 3 године вреднују се са 30 бодова,
 • године радног стажа до 6 година вреднују се са 20 бодова,
 • године радног стажа до 9 година вреднују се са 10 бодова,
 • године радног стажа до 12 година вреднују се са 5 бодова,
 • године радног стажа до 15 година вреднују се са 1 бодова,

године радног стажа преко 15 година вреднују се са 0 бодова.

 

 

     Године радног стажа рачунају се на пуне године.

 

На основу критеријума радне карактеристике канидата на предлог Стручног савета ЗЦ врање, директор вреднује каракстеристике максимално, и то:

 

-нарочито се истиче .................. 20 бодова;

-истиче се .....................................10 бодова;

-задовољава ...................................5 бодова;

Ако више кандидата у укупном збиру остваре исти број бодова,предност има онај кандидат који је имао већу оцену током студија,из гране медицине за коју се определио.

 

                    НАЧИН БОДОВАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ  УЖИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

 

Здравственим радницима и здравственим сарадницима са специјализацијом може се одобрити обављање уже специјализације уколико испуњавају услове предвиђене овим Правилником.

Одредбе овог Правилника које се односе на расписивање конкурса за специјализације у потпуности се примењују на поступак конкурса за одобравање ужих специјализација.

При избору кандидата за одобравање ужих специјализација примењују се следећи критеријуми:

 • специјалистички радни стаж,
 • квалитет и квантитет рада на радном месту специјалисте,
 • организовање курсева континиране медицинске едукације.

Специјалистички радни стаж се вреднује са максимално 50 бодова, и то:

 • до три године специјалистичког стажа 50 бодова,
 • до 6 година специјалистичког стажа 40 бодова,
 • до 9 година специјалистичког стажа 30 бодова,
 • преко 9 година специјалистичког стажа 0 бодова.

Квалитет и квантитет рада на радном месту специјалисте вреднује се са максимално 50 бодова, и то:

 • просечан број самостално вођених пацијената (операција) на одељењу х 2, вреднује се са 50 бодова,
 • просечан број самостално вођених пацијената (операција) на одељењу х 1,5 вреднује се са 40 бодова,
 • просечан број самостално вођених пацијената (операција) на одељењу х 1, вреднује се са 30 бодова,
 • мање од просека вреднује се са 0 бодова.
 • организовање курсева континиране медицинске едукације.

 

Специјалистички радни стаж се вреднује са максимално 50 бодова, и то:

 • до три године специјалистичког стажа 50 бодова,
 • до 6 година специјалистичког стажа 40 бодова,
 • до 9 година специјалистичког стажа 30 бодова,
 • преко 9 година специјалистичког стажа 0 бодова.

 

 

Квалитет и квантитет рада на радном месту специјалисте вреднује се са максимално 50 бодова, и то:

 • просечан број самостално вођених пацијената (операција) на одељењу х 2, вреднује се са 50 бодова,
 • просечан број самостално вођених пацијената (операција) на одељењу х 1,5 вреднује се са 40 бодова,
 • просечан број самостално вођених пацијената (операција) на одељењу х 1, вреднује се са 30 бодова,
 • мање од просека вреднује се са 0 бодова.

Организовање    програма    континуиране    медицинске    едукације    на    радном    месту специјалисте вреднује се са максимално 50 бодова, и то:

 • три и више курсева КМЕ вреднује се са 50 бодова,
 • два КМЕ, вреднује се 40 бодова,
 • један КМЕ, вреднује се са 30 бодова.

Начин бодовања можете преузети ОВДЕ

 

 

                                                                                                                                              

Image
Image
Image
produži život

Mени