ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
ми бринемо о вашем здрављу

Оглас за пријем у радни однос на одређено време

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Број: 01-1490

Датум: 28.02.2023.године

Врање

 

          На основу члана 7. до 9. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе(„Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20  Анекс I), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-31/2020-02 од 09.04.2020.године и допуне истог бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године као и Одлуке  о потреби заснивања радног односа бр. 01-1489 од 28.02.2023. године, в.д.директора Здравственог центра Врање расписује

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време са скраћеним радним временом за следеће радно место:

 

1. Медицинска сестра/техничар , 1 (један) извршилац у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом ОЈ Дом здравља Здравственог центра Врање,ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад са боловања.

Услови: IV степен стручне спреме – завршена медицинска школа; положен стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 1.1.8.5 Примарна здравствена заштита:

Ради са лекаром у амбуланти, припрема пацијенте за преглед, ради на лекарском протоколу и исписује болеснички картон.
Даје прописану терапију у одељењу ињекција, учествује у пружању хитне медицинске помоћи, систематских прегледа деце и омладине и о томе води потребну евиденцију.
Требује потребне ампулиране лекове за рад.
Уредно води неопходну медицинску документацију и извештаје.
Пише фактуре за страни завод, води дневну статистичку евиденцију, наплаћује услуге за стране заводе, наплаћује од корисника услуга партиципацију као и друге износе и предаје благајни.
Припрема материјал и врши стерилизацију инструмената материјала и апарата.
У сарадњи са осталим сестрама спроводи здравствено васпитни рад.
- припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;
- учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења;
- прима позиве на телефону за хитне интервенције и координира радом и усмерава све екипе хитне помоћи на терену, усмерава најближу екипу према месту интервенције и прати кретања екипа хитне помоћи на целом подручју територијалне надлежности;
- у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења;
- врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;
- правилно одлаже медицински отпад;
Ради и друге послове из домена своје струке.

          За свој рад одговоран је главном техничару службе и начелнику службе.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

Пријаву на оглас са кратком пословном биографијом, адресом и контакт телефоном
Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована
Фотокопију дипломе
Фотокопију уверења о положеном стручном испиту
Фотокопију лиценце или решење о издавању лиценце
Фотокопију доказа о промени презимена (уколико је презиме кандидата различито на дипломи и лиценци или на неком од приложених докумената)

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања на webстраници Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и  оверену документацију.

Кандидатима који не буду изабрани доставља се одлука о избору кадидата, на адресу коју буду приложили у пријави. Конкурсна документација се не враћа.

Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Неблаговремене и пријаве са недостатцима неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за оглас број 14"  на адресу :

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

                                                                                   В.Д. ДИРЕКТОРА

                                                                            ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

                                                                                           Др Саша Ђорђевић

 

1

 

Image
Image
Image
produži život

Mени